رهبر انقلاب در پیام نوروزی امسال، سال ۹۴ را سالی دانستند که ملت ایران در آن می‌تواند به آرزوهای بزرگی دست پیدا کند. ایشان این آرزوها را در پنج گروه اصلی ( جهش های علمی ، اقتدار و عزت منطقه ای و بین المللی ، ایمان و معنویت ، عدالت قضایی و اقتصادی و پیشرفت اقتصادی ) نام بردند و شرط اصلی تحقق آن را همکاری صمیمانه دولت و ملت دانستند. در این طرح آرزوهای بزرگ رهبر انقلاب برای ملت ایران مرور شده است.

عمومی