آنها که به گمان بعضی مرده اند و رفته

از من و خیلی های دیگر زنده تر و مانده تر و مقاوم ترند

یاد یادآوران ارزش هایی که در این وادی جز عده ای به یاد ندارند گرامی باد