به نام خداوند بخشنده مهربان

سلام

اهل ایران

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

 و به لطف حق  ، خدمتگزار شما